Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: T

Puslapis12
talkininkas
tarifinė kvota
tarifinės kvotos galiojimo laikotarpis
tarifinių kvotų administravimas
tarpinė žvejybos įrankio gairė
tarpininkas
tarpinis vartojimas
tarpšakinė žuvininkystės organizacija
tarptautinė prekyba
tarptautinės prekybos terminai
tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS)
Tarptautiniai prekybos rūmai
taršos intensyvumas
tarybinis ūkis
tautinio paveldo žemės ūkio ir maisto produktai
tautinis paveldas
teigiamas prekybos balansas
teršalas
tiesioginė investicija
tiesioginė išmoka
tiesioginė užsienio investicija
tiesioginis debetas
tiesioginis mokestis
tikroji vertė
tikslinė rinka
tikslų medis
tinkama finansuoti įranga ir mechanizmai
tinkamos finansuoti išlaidos
to meto gamintojo kainos
tobuloji konkurencija
tolimieji žvejybos rajonai
topografija
tradicinis gaminys
trąšos
tręšimo norma
triušininkystės įmonė
triušynas
trumpalaikio vartojimo prekės
trumpalaikis finansinis įsipareigojimas
trumpalaikis finansinis turtas

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas