Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

tinkamà finansúoti ranga ir mechanzmai

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Projekte numatyta Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonių specifinius reikalavimus ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus atitinkanti (sertifikuota) nauja įranga (programinė įranga, mašinos, prietaisai, įtaisai, inventorius ir kt.) ir mechanizmai, kurių įsigijimas pagrįstas projekto vykdytojo išlaidas pateisinančių dokumentų ir (ar) išlaidų turėjimą įrodančių dokumentų originalais, o jei tai neįmanoma, oficialiai patvirtintomis kopijomis. Įvykdžius projektą, įgyvendinta investicija tampa projekto vykdytojo nuosavybe.

ENequipment and mechanisms eligible for financing
DEfür die Finanzierung geeignete Ausstattung f und Mechanismen pl
FRéquipement m et mécanismes admissibles pour le financement
RUоборудование n и механизмы, подлежащие финансированию

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3D-258 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2007 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Akvakultūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 61-2355).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas