Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: I

Puslapis12
ilgalaikė sankcija
ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
ilgalaikio nedarbo lygis
ilgalaikio vartojimo prekės
ilgalaikis bedarbis
ilgalaikis finansinis įsipareigojimas
ilgalaikis finansinis turtas
ilgalaikis įsipareigojimas
ilgalaikis materialusis turtas
ilgalaikis turtas
įmonė
įmonės balansas
įmonės balansinė turto vertė
įmonės finansinė atskaitomybė
įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
įmonės finansinių ataskaitų rinkinys
įmonės metinis pranešimas
įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys
įmonės nemokumas
įmonės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
įmonės pelno arba nuostolių ataskaita
įmonės pinigų srautų ataskaita
įmonės restruktūrizavimas
įmonės rinkos galia
įmonių grupės konsoliduotoji finansinė atskaitomybė
įmonių pelno mokestis
importas
importo deklaracija
importo kainų indeksas (IKI)
importo kvota
importuotų prekių vieneto vertės indeksas
imtis
indeksas
indosamentas
indosantas
indosatas
infliacija
inovacija

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas